{caption}

Qualiview en Zilveren Kruis

​Zorg meetbaar maken

Zilveren Kruis/Achmea stimuleert zorgaanbieders om de geleverde zorg en dienstverlening continu te verbeteren. Kwaliteitsindicatoren helpen de prestaties in de zorg meetbaar te maken. Naast de ‘harde’ indicatoren, meten wij ook de ‘zachte’; de patiëntervaringen. Zo geven wij een volledig beeld van de ervaring van je patiënt/cliënt ten aanzien van de kwaliteit van je zorgverlening. Voor de verschillende zorgmarkten heeft Zilveren Kruis een basisovereenkomst opgesteld. Naast een basisovereenkomst heeft Zilveren Kruis per markt voorwaarden opgesteld voor de generieke PREM-vragenlijst, CQ-index of klantervaringsonderzoek. Deze specifieke voorwaarden staan hieronder kort uiteengezet.

Basisovereenkomst Oefentherapie en Fysiotherapie 2017-2018
Basisovereenkomst Huidtherapie 2018
Basisovereenkomst Logopedie 2018

Preferred supplier van Zilveren Kruis

Voor veel disciplines heeft Zilveren Kruis een verplichting gesteld voor het uitvoeren van een patiëntervaring onderzoek. Zilveren Kruis geeft daarmee aan dat het patiëntervaring onderzoek een belangrijk onderdeel is van het kwaliteitsbeleid. Zo neemt Zilveren Kruis ook in 2017 patiëntervaringsonderzoek middels de generieke PREM Fysiotherapie als minimale voorwaarde op in de overeenkomsten voor PlusPraktijken. Dat betekent dat ook in 2017 deze contractant van Zilveren Kruis onderzoek naar patiëntervaring uitvoert. De verzekeraar erkent Qualiview als een betrouwbare partner, die privacy en security hoog in het vaandel heeft staan. 

Erkenning

Kies je voor Qualiview, dan kun je rekenen op erkenning. Daarmee versterkt je je onderhandelingspositie met de zorgverzekeraar. Of het nu gaat om de CQi, PREM of PROM; je laat hiermee zien dat je de eisen van de verzekeraar én je cliënt serieus neemt. Om zo te bouwen aan een kwalitatief hoogstaande organisatie.

 

De voorwaarden van Zilveren Kruis ten aanzien van kwaliteitsonderzoek

Voorwaarden fysiotherapie en oefentherapie

Zilveren Kruis neemt ook in 2018 het klantervaringsonderzoek als minimale voorwaarden op in haar overeenkomsten voor PlusPraktijken. Om te voldoen aan de Plus-voorwaarden van het Plus-contract van Zilveren Kruis, dient de praktijk, en alle onder de praktijk vallende medewerkers, de PREM-vragenlijst continu uit te zetten onder de patiënten verzekerd bij Zilveren Kruis. Onder continu wordt verstaan dat de contractant het hele jaar, elk kwartaal meetgegevens aanlevert. In onderstaand tabel staat schematisch weergegeven welke voorwaarden gelden per contractvorm.

Contractvorm

Basis

2018

Plus

2018

Van toepassing op Fysiotherapie, oefentherapie Fysiotherapie, oefentherapie
Vereiste overeenkomst met meetbureau Geen verplichting ja
Vragenlijst n.v.t. PREM Fysiotherapie, PREM Oefentherapie
Aantal medewerkers waarmee je dient te meten n.v.t. alle medewerkers
Meetperiode n.v.t.

Continu klantervaringsonderzoek

is structureel onderdeel van de praktijkvoering en genereert zo voldoende respons voor bruikbare resultaten

Respons uitkomsten per jaar n.v.t. Een minimum van 50 geretourneerde volledig ingevulde vragenlijsten per kalenderjaar.  
Overige voorwaarden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017:

Bovenstaande voorwaarden zijn alleen geborgd indien ze vanuit het kwaliteitsprogramma van een erkend kwaliteitsregister voor minimaal 3 maanden zijn uitgevoerd en voldoende bevonden door Zilveren Kruis. 

 

2018:

Bovenstaande voorwaarden zijn alleen geborgd indien ze vanuit het kwaliteitsprogramma van een erkend kwaliteitsregister voor minimaal 12 maanden zijn uitgevoerd en voldoende bevonden door Zilveren Kruis. 

Bekijk hier de Inkoopspecificaties Overeenkomst Fysio- en Oefentherapie 2017-2018
Bekijk hier voor alle voorwaarden voor Paramedici

Voorwaarden huidtherapie, logopedie, ergotherapie, diëtetiek, podotherapie

Contractvorm Standaard Basis Basis Xtra
Van toepassing op Huidtherapie, Ergotherapie, Diëtetiek, Podotherapie Huidtherapie, Logopedie Logopedie
Vereiste overeenkomst met meetbureau Geen verplichting ja ja
Uiterlijke aanmelddatum meetbureau n.v.t. 31 december 2017 31 december 2017
Vragenlijst n.v.t. KEO Huidtherapie, KEO Logopedie KEO Logopedie
Aantal medewerkers waarmee je dient te meten n.v.t. alle medewerkers alle medewerkers
Minimale uitzet (%) n.v.t. Huidtherapie: Klantervaring wordt gemeten. Minimaal 40% van de Zilveren Kruis verzekerden dienen te worden uitgevraagd

Logopedie: Klantervaring wordt gemeten. Minimaal 40% van de Zilveren Kruis verzekerden dienen te worden uitgevraagd


Logopedie: Klantervaring wordt gemeten. Minimaal 40% van de Zilveren Kruis verzekerden dienen te worden uitgevraagd
Respons uitkomsten per jaar n.v.t. U dient minimaal 25 vragenlijsten uit te zetten en/of 10 volledig ingevulde vragenlijsten te verzamelen. Echter, dit ontslaat u niet van bovengenoemde verplichting van 40%. U dient minimaal 25 vragenlijsten uit te zetten en/of 10 volledig ingevulde vragenlijsten te verzamelen. Echter, dit ontslaat u niet van bovengenoemde verplichting van 40%.
Uitkomsten n.v.t. geen Minimaal twee sterren behalen voor iedere themawaardering in de gehanteerde vragenlijst voor meting van klantervaringen
Aanleverdata resultaten n.v.t. 31 maart 2018, 30 juni 2018, 30 september 2018 en 31 december 2018 31 maart 2018, 30 juni 2018, 30 september 2018 en 31 december 2018
Overige voorwaarden      

Bekijk hier alle voorwaarden voor Paramedici

Bekijk hier alle voorwaarden voor Logopedie en Huidtherapie

Voorwaarden gezondheidscentra

Voor gezondheidscentra geldt dat zij een patiëntervaringsonderzoek beschikbaar dienen te hebben dat minder dan 3 jaar oud is en waarvan jaarlijkse een update komt. Daarnaast dienen de resultaten op de website van het centrum gepubliceerd te worden. De uitkomsten van het onderzoek dienen verwerkt te worden in een verbeterplan dat jaarlijks opgeleverd dient te worden. Het samenwerkingsverband dient tot slot een gezamelijke website en folder te hebben ten behoeve van patiëntinformatie.
Bekijk hier voor alle voorwaarden voor geïntegreerde Eerstelijnszorg (GEZ)

Voorwaarden multidisciplinaire zorg COPD, diabetes en (pre-)GEZ

Voor 2016-2017 is onderzoek naar patiëntervaring opgenomen in de overeenkomsten Multidisciplinaire zorg COPD, diabetes en pre-GEZ. Hierin staat omschreven dat de zorggroep een kwaliteitsbeleid opstelt, waarin klantervaringen worden meegenomen. De zorgverlener dient periodiek een klantervaringsonderzoek uit te voeren met daaraan gekoppeld een verbetercyclus. De resultaten van dit onderzoek zijn op de website van de praktijk gepubliceerd. Alle deelnemende disciplines dienen jaarlijks een scholingscyclus te hebben ten aanzien van nieuwe inzichten op het gebied van behandeling in de multidisciplinaire zorg, de uitkomsten van zorg, betrokkenheid bij/van patiënten en uitkomsten van het klantervaringsonderzoek.
Bekijk hier voor alle voorwaarden 

Voorwaarden huisartsen en huisartsenposten

Net als andere disciplines stelt Zilveren Kruis kwaliteitsindicatoren waaraan zorgverleners zich dienen te houden. Voor huisartsen is het volgens Zilveren Kruis van belang dat 'service en bereikbaarheid' vergroot worden. Op deze wijze zullen verzekerden hun huisarts beter kunnen bereiken en daarmee niet onnodig met hun zorgvragen naar de huisartsenpost of de SEH gaan. Een van de onderdelen om in aanmerking te komen voor de basisbeloning is patiëntervaringsonderzoek. De praktijk dient een gevalideerd klantervaringsonderzoek uit te voeren. In het onderzoek moeten uitkomsten zijn opgenomen over de ervaren telefonische bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijden in de huisartsenpraktijk. Op grond van de resultaten van de patiëntervaringsonderzoek worden verbeteringen doorgevoerd. De resultaten en de verbeteringen worden vermeld op de praktijkwebsite.
Bekijk hier voor alle voorwaarden voor Huisartsen en Huisartsenposten


Overtuigd?

Bent je overtuigd van de toegevoegde waarde van feedback van je klanten? En overtuigd van de kracht van Qualiview? Meld je dan direct aan en profiteer vandaag nog van je keuze!

Erkenning

Kies je voor Qualiview, dan kunt je ook rekenen op erkenning. Daarmee versterkt je je onderhandelingspositie met de zorgverzekeraar. Of het nu gaat om de CQi, PREM of PROM; je laat hiermee zien dat je de eisen van de verzekeraar én je cliënt serieus neemt. Om zo te bouwen aan een kwalitatief hoogstaande organisatie.